GDPR

Zvolte si typ nemovitosti

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Od 25. května 2018 se v České republice řídí ochrana osobních údajů fyzických osob dle nových pravidel vycházejících z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation).

Společnost RECOM REALITY s.r.o. se sídlem T.G.Masaryka 883/53, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 25238744, poskytuje svým klientům následující služby:

 • služby v oblasti realitní činnosti;
 • služby v oblasti správy nemovitostí;
 • vedení pracovně právní agendy.

Správce osobních údajů
Společnost RECOM REALITY s.r.o. jakožto správce osobních údajů provádí shromažďování, zpracování a uchování osobních údajů, nutných pro řádný výkon své činnosti, zejména pak pro:

 • mzdy a personalistiku;
 • realitní činnost;
 • správu nemovitostí.

Zpracovatel osobních údajů
Společnost RECOM REALITY s.r.o. vystupuje jako zpracovatel osobních údajů zejména při poskytování těchto služeb:

 • mzdy a personalistika;
 • realitní činnost;
 • správa nemovitostí.

Informace o zpracování osobních údajů

 • Právním základem pro zpracování osobních údajů je splnění právní povinnosti podle „čl. 6“, „odstavce 1“, písmena „c)“ Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 • Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud se nejedná o oprávněný zájem, souhlas, či plnění smlouvy v rámci dané činnosti nebo pokud není tato povinnost uložena zvláštním právním předpisem.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

 • právo na přístup;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz;
 • právo na omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo odvolat souhlas.

Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u společnosti RECOM REALITY s.r.o. buďto písemnou formou doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti či elektronickou formou na e-mailové adrese: prodej@recomreality.cz.